Telefoon 020-7784247info@makeupboost.nl

Privacy- en cookieverklaring Makeupboost

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Makeupboost geleverde producten
en diensten.

VOF Makeupboost, gevestigd te Keizersgracht 127, 1015 CJ Amsterdam is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Makeupboost is tevens beheerder en event organisator van de volgende websites:
visagieworkshops.comvisagieworkshopsamsterdam.commakeupmasterclass.nl,
makeoverparty.nl

Deze privacy- en cookieverklaring is ook van toepassing op bovengenoemde websites.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Makeupboost verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze
diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Makeupboost
van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven
doeleinden en die door Makeupboost in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

• Voorletters en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
• Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
• E-mailadres
• Bankgegevens

Verwerkt Makeupboost ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over
gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens
betreffende ras. Makeupboost verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Makeupboost, dan willen we u
goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor
onze belastingaangifte.

• Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden,
die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Makeupboost.
Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit
van Makeupboost. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u
dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor
ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe
verwantschap bestaat.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Makeupboost gebonden aan de
daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij.
In dat kader behoudt Makeupboost zich het recht voor wijzigingen door te voeren
in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van
zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Makeupboost bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Makeupboost verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen
aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Cookies

Makeupboost gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen
op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk
voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via
de instellingen van uw browser verwijderen.

Google
Het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens
in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek
naar info@makeupboost.nl

Beveiliging

Makeupboost hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw
persoonsgegevens. Makeupboost heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen
tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige
verwerking. Iedere persoon die bij Makeupboost toegang heeft tot persoonsgegevens
en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij
wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Makeupboost gebruik maakt
van de diensten van derden, zal Makeupboost in het kader van de bescherming van
persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact met ons op.
Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw
persoonsgegevens doet, zal Makeupboost u hierover binnen 5 werkdagen
informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@makeupboost.nl

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit
Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@makeupboost.nl

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 18.05.2018